tMoA

~ The only Home on the Web You'll ever need ~

  Our children will accuse us...

  Share
  avatar
  burgundia

  Posts : 5289
  Join date : 2010-04-09
  Location : Poland

  Our children will accuse us...

  Post  burgundia on Sun Feb 19, 2012 2:55 am

  A documentary about the food we eat and diseases. The focus in on children. In French, English and Polish.

  http://vod.onet.pl/zanim-przeklna-nas-dzieci,23976,film.html


  Last edited by burgundia on Mon Feb 20, 2012 3:24 am; edited 1 time in total

  We Are You

  Posts : 1550
  Join date : 2011-09-19
  Location : Here

  Solution

  Post  We Are You on Sun Feb 19, 2012 7:12 am

  Dearest burgundia and friends and soulmates

  The above mentioned website is only available inside Poland, so let´s focus on the solution.
  avatar
  burgundia

  Posts : 5289
  Join date : 2010-04-09
  Location : Poland

  Re: Our children will accuse us...

  Post  burgundia on Mon Feb 20, 2012 3:22 am

  Here is a yt clip from that documentary...

  avatar
  THEeXchanger

  Posts : 4063
  Join date : 2011-06-04
  Age : 59

  Re: Our children will accuse us...

  Post  THEeXchanger on Mon Feb 20, 2012 8:08 am

  is there a way to translate this from polish to english ???

  Ołów, kadm, rtęć, pestycydy, wzmacniacze smaku, przeciwutleniacze, konserwanty - to nie przepis na mieszankę wybuchową, to tylko niektóre ze składników przeciętnego obiadu, składającego się z zupełnie normalnych produktów: fasolki, kiełbasek, chleba, sera, wody...

  Nie zdajemy sobie sprawy, w jaki sposób i przy użyciu jakich chemikaliów produkuje się dziś żywność. Francuski rolnik, uprawiający jabłka, stosuje przeciętnie 32 preparaty chemiczne, zanim zbierze plon. Wśród nich są pestycydy, nawozy, środki do tępienia pasożytów i chwastów oraz wiele innych, zazwyczaj wysoce niebezpiecznych substancji.

  Naukowcy nie zajmują się już szukaniem związku między chorobami takimi jak np. rak, białaczka, cukrzyca a skażeniem wody, żywności czy powietrza. Związek ten został udowodniony tysiącem badań. Dziś chodzi raczej o to, co możemy zrobić, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się tych chorób. Największym problemem w walce z nimi jest brak woli politycznej. Tymczasem dane są zastraszające: każdego roku w Europie na choroby wywołane wpływem środowiska umiera 100 tys. dzieci. Jak twierdzą naukowcy, dzieci, które przychodzą dziś na świat, to pierwsza generacja, która nie będzie tak zdrowa jak rodzice.

  Skoro politycy ignorują zagrożenie, zaś rolnicy produkujący żywność w nieekologiczny i niezdrowy sposób wciąż są dotowani przez Unię Europejską. Czy jest coś, co zwykli obywatele mogą zrobić, aby chronić siebie i swoje dzieci? Reżyser Jean-Paul Jaud odwiedził mieszkańców małego francuskiego miasteczka Barjac. Tutejszy charyzmatyczny burmistrz rozpoczął akcję uświadamiania mieszkańców. Nie poprzestał na teorii. Postanowił, że dzieci w szkołach będą jadły obiady przyrządzone wyłącznie ze zdrowych, ekologicznych produktów. Wkrótce dobry przykład pociągnął za sobą kolejne inicjatywy.

  Do takiego kraju na dwa lata trafia z kamerą młody dziennikarz z Holandii Renzo Martens. Żyje wśród lokalnej społeczności i rejestruje życie po konflikcie, którego potworność przerasta nasze wyobrażenia. Młody idealista obserwuje, jak w praktyce wygląda idea niesienia przez świat pomocy takim regionom. Szybko odkrywa, że w interesie wielu organizacji, zarówno finansowych, jak i charytatywnych, jest utrzymywanie tam biedy.

  Bank Światowy co prawda udziela Kongu pożyczki, ale pomoc uzależnia od zgody tamtejszego rządu na wydobywanie diamentów przez międzynarodowe korporacje. Zysk zostaje w kieszeniach przedsiębiorców z Europy. Organizacje humanitarne rozdają żywność, ale równocześnie utrzymują armię urzędników i mnożą koszty administracyjne – 70–90 procent ich budżetów pochłania samo organizowanie "pomocy". Podobnie jest z siłami ONZ – jaką rolę w środku afrykańskiej dżungli mogą spełniać niemówiący po angielsku Pakistańczycy? Biali farmerzy tworzą gigantyczne plantacje, gdzie robotnicy zarabiają pół dolara na trzy dni. Pracując ponad siły przez wiele lat, nie są w stanie zapewnić pożywienia swoim dzieciom, które umierają na ich oczach (czego świadkiem jest bezradny Martens).

  Najbardziej szokująca jest postawa Lekarzy bez Granic – w filmie pada sugestia, że oni również czerpią materialne korzyści z pracy w regionie, gdzie życie ludzkie nie ma żadnej ceny. Zarabiają na tym także fotoreporterzy – dzienniki z całego świata wciąż chętnie płacą za zdjęcia trupów bądź zgwałconych kobiet.

  Młody Holender postanawia nie siedzieć z założonymi rękami. Zachęca młodych ludzi do fotografowania otaczającego ich świata, zwłaszcza jego mrocznych stron (wszak na tym można najlepiej zarobić…). Montuje w środku dżungli neon z napisem "Zasmakuj ubóstwa". Stara się przyciągnąć uwagę mediów. Z biegiem czasu jego działania stają się coraz bardziej niejednoznaczne – powstają wątpliwości, czy on sam, coraz wyraźniej pozując na Klausa Kinskiego z Fitzcarraldo, pod pozorem niesienia pomocy nie chce zaspokoić swojego narcystycznego ego.
  Rozwiń dodatkowe informacje o filmie

  avatar
  THEeXchanger

  Posts : 4063
  Join date : 2011-06-04
  Age : 59

  Re: Our children will accuse us...

  Post  THEeXchanger on Mon Feb 20, 2012 8:09 am

  i think it says:

  Lead, cadmium, mercury, pesticides, flavor enhancers, antioxidants, preservatives - it's not a recipe for an explosive mixture, are just some of the components of an average meal, consisting of a completely normal products: beans, sausages, bread, cheese, water ...

  We do not realize how and through which chemicals produced in food today. French farmer, cultivating apples, used an average of 32 chemical before harvest gathered. Among them are pesticides, fertilizers, to the eradication of parasites and weeds, and many others, tend to be highly hazardous substances.

  Scientists no longer engaged in finding a connection between diseases such as cancer, leukemia, diabetes and contaminated water, food or air. This compound has been proven a thousand studies. Today it is more about what we can do to stop the spread of these diseases. The biggest problem in the fight against them is lack of political will. Meanwhile, the data are frightening: in Europe each year from diseases caused by environmental influences die 100 thousand. the children. According to scientists, the children who come into the world today, the first generation that will not be as healthy as their parents.

  If politicians ignore the threat, and farmers producing non-organic food in an unhealthy way and still are subsidized by the European Union. Is it something that ordinary citizens can do to protect themselves and their children? Director Jean-Paul Jaude visited the residents of the small French town of Barjac. The local mayor charismatic people started raising campaign. Did not stop at theory. He decided that school children will eat only cooked meals with healthy, organic products. Soon, a good example led to further initiatives.

  Into the country for two years with the camera gets a young journalist from the Netherlands Renzo Martens. It lives among the local community and record life after the conflict, whose monstrosity is beyond our imagination. A young idealist is observed, as in practice the idea of ​​bringing the world to help such regions. Quickly discovers that in the interest of many organizations, both financial and charitable, is to keep the poverty there.

  Although the World Bank granted a loan Kong, but help makes the consent of the local government for the extraction of diamonds from international corporations. Profit is in the pockets of businessmen from Europe. Humanitarian organizations distribute food, but also maintain an army of officials and multiply administrative costs - 70-90 percent of their budgets absorb the same organization, "Help." Similarly, the forces of the United Nations - what role in the middle of African jungle niemówiący may meet Pakistani English? White farmers make huge plantations, where workers earn half a dollar for three days. Working beyond their capacity for many years, they are unable to provide food for their children who die before their eyes (which is a helpless witness Martens).

  The most shocking is the attitude of Doctors Without Borders - in the film falls a suggestion that they also derive tangible benefits from working in an area where human life has no price. Also cashing in on the reporters - newspapers from around the world are still willing to pay for photos of dead or raped women.

  The young Dutchman decides not to sit with folded hands. It encourages young people to capture the world around them, especially the dark sides (after all, this can best make ...). Mounted in the middle of the neon jungle with "Taste of poverty". Trying to attract media attention. Over time, his actions are becoming more ambiguous - there were doubts whether he himself is increasingly posing as Klaus Kinski in Fitzcarraldo, under the guise of helping does not want to satisfy their narcissistic ego.
  Expand additional information about the film
  avatar
  THEeXchanger

  Posts : 4063
  Join date : 2011-06-04
  Age : 59

  Re: Our children will accuse us...

  Post  THEeXchanger on Mon Feb 20, 2012 8:12 am

  i have often said,
  "that in the end time of a souls lifetime,
  they will reveal, many of the deeds they have done,
  since, they will be looking, for forgiveness, prior to departing on the road out of this lifetime, into their next life cycle
  ...there is NO doubt, many people have been involved in horrific things - in order, to earn an income in the current life cycle.

  many secrets, will NOT go to their graves with them

  it will be very interesting, to see what does get disclosed"
  ~ susan lynne schwenger


  Last edited by THEeXchanger on Tue Nov 20, 2012 8:20 am; edited 1 time in total

  We Are You

  Posts : 1550
  Join date : 2011-09-19
  Location : Here

  http://naofoiacidente.org/site/assine/

  Post  We Are You on Thu Aug 30, 2012 4:41 am


  We Are You

  Posts : 1550
  Join date : 2011-09-19
  Location : Here

  Re: Our children will accuse us...

  Post  We Are You on Sat Nov 17, 2012 10:32 am

  Attachments
  603989_168745849935350_17415386_n.jpg
  You don't have permission to download attachments.
  (44 Kb) Downloaded 0 times

   Current date/time is Fri Feb 23, 2018 1:03 am